Wat is het doel van een Medezeggenschapsraad (MR)?

De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad te hebben. De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak.
De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid.
Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en deze behartigd. We streven hierbij kwaliteitsbevordering na. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt, en daarop kunnen reageren.

De medezeggenschapsraad van de Mgr. Huibersschool wil een bijdrage leveren in de beleidsvoering van de school zodat genomen beslissingen ook breed gedragen worden. De MR behartigt de belangen van het personeel(Personeel geleding MR)en de ouders(Ouder geleding MR) en ziet erop toe dat de school goed onderwijs geeft aan de kinderen. Dit is een continue verbeterproces voor alle betrokkenen.
De raad neemt zelf ook initiatieven ter verbetering van het beleid van de school. De raad staat open voor de achterban en zal die ook regelmatig van informatie voorzien.
De raad wil een bijdrage leveren in de groei van de school en het verbeteren van het onderwijs.

Hoe is de Medezeggenschapsraad samengesteld?

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit twee personeelsleden en twee ouderleden.

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn dat vanuit de ouders Imrak Kasmi (moeder van Asra groep 3) en Homan Ghafari (vader van Dastan groep 4). Vanuit de personeelsgeleiding zijn het Gaby de Vries (leerkracht groep 5/6) en Liselotte Loerakker (leerkracht 1/2 a).

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?

Een MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de Landelijke Geschillencommissie.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
  • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
  • Het schoolreglement
  • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

  • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag
  • De taakverdeling binnen de schoolleiding
  • Het vakantierooster
  • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals de samenstelling van de formatie, taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. En dat de oudergeleding instemmingbevoegdheid heeft over zaken die leerlingen aangaan zoals verandering van grondstelling van de school, vaststelling van de schoolgids, vaststelling van de onderwijstijd en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussen schoolse opvang.

Wat is het verschil met de oudercommissie?

De MR heeft een wettelijk bevoegdheid, en de oudercommissie niet. Verder houdt de oudercommissie zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. De oudervereniging kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR kan de oudercommissie om advies vragen.

Met wie praat een medezeggenschapsraad?

De schooldirecteur wordt uitgenodigd om de vergaderingen geheel of gedeeltelijk bij te wonen zodat hij de raad van informatie kan voorzien. Eén keer per jaar is er een ontmoeting met de bestuurder van stichting Sint Bavo. Dan wordt er besproken hoe de raad functioneert en wat daarin verbeterd kan worden. Verder is één ouder en één leerkracht lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit afgevaardigde MR-leden van alle basisscholen binnen stichting Sint Bavo. In de GMR worden school overstijgende zaken besproken.

Hoe onderhoudt de medezeggenschapsraad contact met de achterban?

Alle vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en de data van de vergaderingen worden aangekondigd in de Huibersinfo en de Ouder-nieuwsbrief. Deze vergaderingen vinden plaats op school.